<track id="406dq"></track>
<track id="406dq"></track>
 • <td id="406dq"></td>
  1. > vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
   H?i ngh? C?ng tác Tài chính Trung ??ng Trung Qu?c diê?n ra t?i B?c Kinh
    M?i nh?t:2023-11-01 19:20:18   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CMG

   H?i ngh? C?ng tác Tài chính Trung ??ng Trung Qu?c ?a? diê?n ra t? ngày 30-31/10 t?i B?c Kinh. T?ng Bí th?, Ch? t?ch n??c, Ch? t?ch Quan ?y Trung ??ng Trung Qu?c T?p C?n Bình tham d? cu?c h?p và có bài phát bi?u quan tr?ng. Các ???ng chi? U?y viên Th??ng v? B? Chính tr? g??m Ly? C???ng, Triê?u La?c Tê?, V??ng H?? Ninh, Tha?i Ky?, ?inh Tiê?t T???ng, Ly? Hy tham d? cu?c h?p.

   Trong bài phát bi?u quan tr?ng, T??ng Bi? th? T?p C?n Bình ?? tóm t?t c?ng tác tài chính Trung Qu??c k? t? ??i h?i ??ng l?n th? XVIII, phan tích ti?nh hi?nh phát tri?n tài chính ch?t l??ng cao ?ang pha?i ???i m??t, b?? tri? triê?n khai ca?c c?ng tác tài chính giai ?o?n hi?n nay và sau na?y. Thu? t???ng Ly? C???ng ?? s?p x?p c? th? ?ê? la?m t??t c?ng ta?c tài chính.

   H?i ngh? nh?n m?nh, tài chính là m?ch ma?u c?a n?n kinh t? qu?c dan, là m?t b? ph?n quan tr?ng t?o nên n?ng l?c c?nh tranh c?t l?i c?a ??t n??c, ph?i kiên ?i?nh ba?t di ba?t di?ch ?i theo con ???ng phát tri?n tài chính ??c s?c Trung Qu?c, thúc ??y tài chính Trung Qu??c phát tri?n ch?t l??ng cao, ta?o ?iê?m t??a cho viê?c thúc ??y toàn di?n xay d?ng ??t n??c hùng m?nh, s? phu?c h?ng v? ??i cu?a dan t??c Trung Hoa theo h??ng hi?n ??i hóa ki?u Trung Qu?c.


   2019狠狠的啪中文字幕_2019黄色片_2019免费黄色视频

   <track id="406dq"></track>
   <track id="406dq"></track>
  2. <td id="406dq"></td>