<track id="406dq"></track>
<track id="406dq"></track>
 • <td id="406dq"></td>
  1. > vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
   Chuyên gia Nhan quyê?n Trung-???c tha?o lua?n vê? “H??p ta?c pha?t triê?n qu??c tê? va? ?a?m ba?o nhan quyê?n”
    M?i nh?t:2023-11-01 19:18:43   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CGTN

   Theo Tan Hoa xa?: Nga?y 31/10, “Diê?n ?a?n Pha?t triê?n Nhan quyê?n Trung-???c 2023” do Quy? Pha?t triê?n Nhan quyê?n Trung Qu??c, Quy? Friedrich Ebert ???c cu?ng t?? ch??c ?a? diê?n ra ta?i B??c Kinh. Chuyên gia, ho?c gia? ?ê?n t?? hai n???c Trung-???c ?a? triê?n khai trao ???i, tha?o lua?n xoay quanh chu? ?ê? “H??p ta?c pha?t triê?n qu??c tê? va? ?a?m ba?o nhan quyê?n”.

   Trong ba?i pha?t biê?u, Pho? Chu? ti?ch Quy? Pha?t triê?n Nhan quyê?n Trung Qu??c Ta? Phong cho biê?t, kha?i niê?m va? th??c tiê?n nhan quyê?n Trung Qu??c b??t ngu??n t?? tinh tha?n nhan v?n va? kha?i niê?m gia? tri? a?n ch??a trong v?n hoa? truyê?n th??ng xua?t s??c Trung Hoa, thê? hiê?n ro? chu? tr??ng c? ba?n thu?c ?a?y va? ba?o vê? nhan quyê?n cu?a Trung Qu??c.

   Ba? Gmelin, C??u B?? tr???ng T? pha?p ???c cho r??ng, quan niê?m nhan quyê?n ca?c n???c tuy co? kha?c biê?t, nh?ng mu?c tiêu thu?c ?a?y nhan loa?i cu?ng pha?t triê?n la? gi??ng nhau. Ba? ?a? kêu go?i ti?m kiê?m ?iê?m chung, ba?o l?u s?? kha?c biê?t, ho?c ho?i tha?m kha?o la?n nhau trong cu??c giao l?u bi?nh ???ng.

   ?ng Ly? D??c, Vu? Pho? Vu? H??p ta?c qu??c tê? C? quan h??p ta?c pha?t triê?n qu??c tê? nha? n???c Trung Qu??c ?a? gi??i thiê?u toa?n diê?n nh??ng tha?nh t??u to l??n cu?a Trung Qu??c trong viê?c thu?c ?a?y qua?n ly? nhan quyê?n th?ng qua h??p ta?c pha?t triê?n qu??c tê? trong th??i ?a?i m??i.

   2019狠狠的啪中文字幕_2019黄色片_2019免费黄色视频

   <track id="406dq"></track>
   <track id="406dq"></track>
  2. <td id="406dq"></td>