<track id="406dq"></track>
<track id="406dq"></track>
 • <td id="406dq"></td>
  1. > vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
   Chu? ti?ch Trung Qu??c Ta?p Ca?n Bi?nh h??i kiê?n Chu? ti?ch n???c Viê?t Nam Vo? V?n Th???ng, nha?n ma?nh hai bên pha?i thu?c ?a?y con ????ng pha?t triê?n ?a?t n???c gia?u ma?nh phu? h??p v??i ti?nh hi?nh n???c mi?nh
    M?i nh?t:2023-10-20 19:51:04   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CMG

   \

   Sa?ng 20/10, ta?i ?a?i lê? ????ng Nhan dan ?? B??c Kinh, Chu? ti?ch Trung Qu??c Ta?p Ca?n Bi?nh h??i kiê?n Chu? ti?ch n???c Viê?t Nam Vo? V?n Th???ng ?ê?n Trung Qu??c tham d?? Diê?n ?a?n ca?p cao h??p ta?c qu??c tê? “Va?nh ?ai va? Con ????ng” la?n th?? 3. Chu? ti?ch Ta?p Ca?n Bi?nh nha?n ma?nh, Trung Qu??c va? Viê?t Nam ?ê?u kiên tri? quan niê?m pha?t triê?n la?y ng???i dan la?m trung tam, hai bên nên duy tri? trao ???i chiê?n l???c, ho?c ho?i va? tham kha?o la?n nhau, thu?c ?a?y chi?nh sa?ch pha?t triê?n ?a?t n???c ph??n vinh va? con ????ng pha?t triê?n ?a?t n???c gia?u ma?nh phu? h??p v??i ti?nh hi?nh n???c mi?nh.

   Chu? ti?ch Ta?p Ca?n Bi?nh nha?n ma?nh, hai bên nên chu? tro?ng thu?c ?a?y h??p ta?c trong ca?c li?nh v??c chiê?n l???c nh? kê?t n??i, t?ng c???ng h??p ta?c trong ca?c li?nh v??c m??i n??i nh? th??ng ma?i ?iê?n t??, Trung Qu??c s??n sa?ng tiê?p tu?c m?? r??ng nha?p kha?u sa?n pha?m cha?t l???ng cao cu?a Viê?t Nam. Hai bên nên tiê?p tu?c ??a ng???i dan, ca?c ?i?a ph??ng, nha?t la? gi??i tre? cu?a hai n???c xi?ch la?i ga?n nhau h?n, ?ê? ti?nh h??u nghi? truyê?n th??ng hai n???c ????c truyê?n t?? thê? hê? na?y sang thê? hê? kha?c.

   Chu? ti?ch Vo? V?n Th???ng cho biê?t, sau 10 n?m pha?t triê?n, “Va?nh ?ai va? Con ????ng” ?a? tr?? tha?nh m??t nê?n ta?ng h??p ta?c qu??c tê? quan tro?ng c??i m??, bao tru?m, cha?t l???ng cao, thu?c ?a?y ma?nh me? s?? pha?t triê?n cu?a ca?c n???c va? ti?nh h??u nghi? gi??a nhan dan ca?c n???c. Viê?t Nam lu?n coi s?? pha?t triê?n cu?a Trung Qu??c la? c? h??i, u?ng h?? Trung Qu??c tiê?p tu?c pha?t triê?n l??n ma?nh, ?a?t ????c mu?c tiêu xay d??ng ?a?t n???c gia?u ma?nh theo ?u?ng th??i ha?n, tin r??ng Trung Qu??c se? ?o?ng go?p nhiê?u h?n va?o viê?c thu?c ?a?y ho?a bi?nh va? pha?t triê?n cu?a thê? gi??i. Viê?t Nam kiên ?i?nh kiên tri? chi?nh sa?ch m??t Trung Qu??c, s??n sa?ng t?ng c???ng trao ???i chiê?n l???c gi??a nha? la?nh ?a?o ca?p cao v??i Trung Qu??c, kh?ng ng??ng la?m phong phu? thêm n??i ha?m cu?a quan hê? ???i ta?c h??p ta?c chiê?n l???c toa?n diê?n Viê?t Nam – Trung Qu??c trong ti?nh hi?nh m??i.

   Sa?ng cu?ng nga?y, Chu? ti?ch Ta?p Ca?n Bi?nh co?n h??i kiê?n T??ng th??ng Sri Lanka, Chu? ti?ch La?o va? Chu? ti?ch Ha? viê?n Brazil.

   2019狠狠的啪中文字幕_2019黄色片_2019免费黄色视频

   <track id="406dq"></track>
   <track id="406dq"></track>
  2. <td id="406dq"></td>